Praktisk information​

Odense Rygklinik er specialiseret fysioterapi klinik og vi er eksperter på vores område. Vi fokuserer primært på at behandle nakke-, lænde-, hofte/bækken- eller øvrige rygproblemer, samt relaterede iskias- og nervesmerter. Vi er den eneste klinik i Odense, som primært fokuserer på nakke-, lænde-, hofte/bækken- og øvrige rygproblemer. Vi vurderer, at vi derfor kan give dig den bedste behandling for dit rygproblem, da vi kan bevare vores fokus her til gavn for dig.

Morten Topholm, som er autoriseret fysioterapeut på Odense Rygklinik, er blandt landets mest kompetente rygbehandlere, er 47 år gammel og har 20 års erfaring med udredning og behandling af rygrelaterede problemer. Morten er grundigt manuelt efteruddannet med Exam. MT (Manuel Terapi) og Cert. MDT (Mckenzie), og har en videreuddannelse på Mastersniveau, ud over grunduddannelsen som autoriseret fysioterapeut.

Til første konsultation bedes du medbringe en evt. henvisning fra lægen, evt. operationsbeskrivelser, MR scanninger og andre lægelige relevante papirer vedr. din ryg. Du bedes altid medbringe dit sygesikringsbevis og første gang anvendes dette ved oprettelse af din journal. Du kan også bede din praktiserende læge vedhæfte oplysningerne i en henvisning, så vi har alle de relevante sundhedsfaglige oplysninger til dit behandlingsforløb – dermed kan vi bedst behandle dig.

Vi har lagner, så det behøver du ikke medbringe. Skal du til træningsinstruktion, beder vi dig om at have træningstøj og indesko på, og medbringe et lille håndklæde.​

Autoriseret Fysioterapeut er en af Sundhedsstyrelsen beskyttet titel, som man kun kan erhverve via uddannelsen. Som autoriseret fysioterapeut skal vi, ifølge Sundhedsautorisationsloven, udrede og stille diagnose på bevægeapperatsproblemer. Du kan derfor på Odense Rygklinik både modtage rygbehandling med og uden henvisning fra praktiserende læge eller sygehus. Der er ingen prisforskel for dig, om du kommer med en henvisning eller ej, da vi arbejder udenfor ydernummer.

Klinikkens beliggenhed

Klinikken er beliggende i Odense Midtby bagved Odense Rådhus. Der er gode parkeringsmuligheder lige ved klinikken. 

Du kan parkere gratis i vores baggård, som du finder ved at køre af Nedergade, Paaskestræde og til Adelgade 1. Overfor den katolske kirke ligger indkørslen til Hafniahus' parkeringsgård, og her finder du Odense Rygkliniks Parkering. Husk du skal have et parkeringskort på klinikken!

Du kan derudover parkere 2-3 timer gratis i Albanigade ved Odense Byret/Super Brugsen, samt Frimurerlogen. Begge steder er der ca 300 meter at gå til klinikken. 

Der er derudover gode parkeringsmuligheder i Odeons parkeringskælder, eller parkeringskælderen under T.B. Thrigesgade lige ud for klinikken. Vælger du at parkere her, kan vi refundere din parkering i op til to timer - husk at anvende Dankort ved indtjekning. Du får parkerings voucheren efter din behandling, som eliminerer din kortbetaling. 

Du kan ligeledes blive kørt af pårørende eller med sygetransport helt til bagdøren. Der er få meter til elevatoren. Man kører via Nedergade, Påskestræde til Adelgade, og ind i baggården ved Torvegade 1. 

Klinikken har både elevator og trappe til 3. sal. Er du dårligt gående har vi også et handicapvenligt toilet på 3. sal. Er du fysisk handicappet eller bevægelsesudfordret på anden vis, skal du medbringe hjælper. Alternativt skal du kunne forflytte dig selv til og fra stol til briks.

​Klinikken har behagelige behandlingsrum med topmoderne behandlings- og træningsudstyr. Der er en lille træningssal til at blive instrueret i øvelser, ligesom vi råder over en større sal til rygtræning på små ryghold i træningssal. Der er plads til 3-6 deltagere på rygholdene, som foregår i samarbejde med AOF Odense.

Betaling/Priser

Du skal som udgangspunkt selv betale for behandlingen. Vi tager mod MobilePay, betalingskort (ikke dankort), bankoverførsel og betaling via girokort. Vi tager ikke mod kontanter – klinikken er kontantløs. Du finder vores behandlingstakster her.

Som privat specialiseret fysioterapiklinik har vi ikke ydernummer, men vi er godkendt at Patientsikkerhedsstyrelsen som privatklinik. Uanset om du har en henvisning fra lægen eller ej, er din pris den samme, og “Sygeforsikringen Danmark” yder tilskud til alle behandlinger og til træning, hvis du er medlem og forsikret her. Tilskuddet fra “Sygeforsikringen Danmark” gives på autorisationsniveauet for alle praktiserende fysioterapeuter. Vi indberetter til "Sygeforsikringen Danmark" for dig.

Har du en sundhedsforsiking, som dækker din behandling, skal du som udgangspunkt lægge ud for behandlingen, og selv indhente din refusion helt eller delvis. Vi afregner direkte med Skandia forsikring, ellers ikke andre sundheds- og ulykkesforsikringer.

Ved for sent afbud efter kl. 9:00 på behandlingsdagen eller udeblivelse, kan der opkræves et gebyr på 250 kroner.

​Persondataforordningsloven (GDPR) 2018 & Kvalitetssikring i øvrigt.

PERSONDATAPOLITIK FOR PATIENTBEHANDLING VED ODENSE RYGKLINIK APS

I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1]

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke.

Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. 

​De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. 

Hvis du får tilskud fra Sygeforsikringen Danmark, eller hvis din behandling dækkes helt af andre end dig selv, eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Vi har databehandleraftaler med alle relevante parter herom.​

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Sender du os mails eller sms’er, bedes du undlade at sende personfølsomme oplysninger, cpr. nr, etc. Sender du os mails, sms o.l. opbevares disse i 14 dage og slettes så. Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring jf. gældende lov her.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. IT sikkerhed

Vores computere, som håndtere dine personoplysninger, har krypterede harddiske. Alle brugere i forbindelse med Odense Rygklinik har unikke adgangskoder til computerne. Alle systemer har hver deres unikke adgangskoder, som jævnligt ændres. Computerne opdateres dagligt ved drift, og er beskyttet med godkendt firewall system. Alle personfølsomme oplysninger ligger kun i serverbaseretsystem (equus) som er MedCom godkendt, og forsendelse til øvrige parter i sundhedsvæsenet foregår via edifact krypteret system.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Kvalitetssikring i øvrigt:

Hos Odense Rygklinik har patientsikkerhed og behandlingskvalitet førsteprioritet. Det er derfor vigtigt at høre fra patienter, der føler sig forkert eller dårligt behandlet. Vi sætter stor pris på både positiv og negativ feedback. Denne kan gives skriftligt eller mundtligt til personalet. Al feedback vil blive drøftet blandt ledelsen og de behandlere, der har været involveret i det pågældende forløb. Det er god klinisk praksis at hjælpe og orientere i klage- og erstatningsmuligheder i det danske Sundhedsvæsen. Hvis man ønsker at klage til en offentlig instans, er der tre muligheder:

Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager fra patienter. Man har mulighed for at klage over: 

• Den sundhedsfaglige behandling 

• Brud på dine rettigheder som patient. 

Man kan læse mere om dette på deres hjemmesider, hvor man også får hjælp til at sende en klage.

Patienterstatningen. Hvis man under sin fysioterapibehandling kommer til skade på en måde som ellers kunne have været undgået, har man som patient mulighed for at søge om erstatning fra Patienterstatningen. Man kan læse mere om hvilke skader, der er dækket, og om hvordan man søger på deres hjemmeside.

Utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse (UTH) er en fejl eller hændelse, der opstår under Sundhedsvæsnets behandling, undersøgelse, pleje eller rehabilitering. Ikke skyldes patientens sygdom og som er skadevoldende – eller kunne have været skadevoldende. 

Utilsigtede hændelser skal meldes til Dansk Patientsikkerheds Database, så man i fremtiden kan undgå lignende hændelser.

​​

​Odense Rygklinik indberetter UTH ved hændelser. Skulle du have behov herfor, kan du altid selv indberette i ovenstående link.

Odense Rygklinik har tilsluttet sig akkreditering efter den danske kvalitetsmodel (DDKM), og skal akkrediteres indenfor de kommende 3 år i perioden 2019-2022, når IKAS når til os - vi har endnu ikke fået besked om, hvornår vi får akkrediteringsbesøg. Vi vil lægge resultatet af akkrediteringen på hjemmesiden, og du er som patient velkommen til at spørge ind hertil, når den foreligger. Vi efterlever og har allerede udformet de fleste af dokumenterne til akkreditering og kvalitetssikring for drift af en moderne fysioterapiklinik.

​Kontakt

Odense Rygklinik ApS

Specialiseret Fysioterapi

Hafniahus

Torvegade 1, 3. sal 

5000 Odense C.

Få rutevejledning

​Du kan bestille en tid via 

online booking

Åbningstider​​

Mandag​

9:00 – 18:00​

Tirsdag​

9:00 – 18:00​

Onsdag​

9:00 – 18:00​

Torsdag​

9:00 – 18:00​

Fredag​

9:00 – 16:00​

Der kan bestiles tid on-line op til 3 uger før den ønskede tid.

​Telefontid​​

Man-Fre:​

08:00 – 17:00

​Du kan bestille en tid hos vores sekretær

tlf.: 40 82 64 92

Afbud skal meldes via on-line booking eller telefonisk senest kl. 9 på behandlingsdagen, ellers kan man få et gebyr på 250 kr.